تبلیغات
وبلاگ تخصصی علی احسان فریدونی
یکشنبه 18 اسفند 1392

می سوزد

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

امشـــب دلـم درخلوت  دیــوارمی سـوزد            تنهــای تـــنها ,گوشــــه انبـــار می ســوزد

دنـــیا دلش می گـــیرد از این اتفاق تلــخ            وقتی دل یک مــــــرد بالاجـبا رمی ســوزد

صندوق تلــخ خـــا طـــرات روزگـا رانم           ای وای من– گنــجـینه اســـرارمی ســـوزد

دلسوزی مردم خودش خوب است اما باز           دیدنـدمردم جان مـــن چون خارمی ســـوزد

ققنوس سرگردان من در هاله ای مبهـــم            ازدست عــشق, ایــن درد لاکردارمی سوزد

مثــل جواهــرلعـــل نهـــرودر دل تاریخ            حجـــم تـن مـــن انگــلیــــســی وارمی سوزد

در دهلی چشمان من ای آسمانت صا ف            دیـــدی چگونه پیر استعمــارمی ســــــوزد ؟   

امشب دوباره پاسبان هاجشن می گیـرنـد            وقــتی کــه می بینــند مــردی زارمی ســوزد

فرداتمام سایت ها اخبارشان این اســـت             عاشق تـــرین دلخسته دربـــیجا ر مـــی سوزد

23/11/1392

 


شنبه 3 اسفند 1392

نخواهدشد

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

 باتوعــــمرم هـــدرنــــــخواهدشد               دل مـــن دربـــدرنــخـواهـــدشد

         جگرمــــن که بی توخونین است                بیش ازاین خون جگرنخواهدشد

         غصـــه هـــایم تمـــام مـــی گردد               بـــه خدابیـــشـــترنخــــــواهدشد

         چشم هایم که چشمه خـــون است                بـــی توای خــوب ترنخواهدشد

         مطمـــئنــم کـــه مــهربانـــــی تو                بعــــدازاین مخــتصرنخواهدشد

        ایــن شــب تیره بـــسته پای مــرا                تـــانیـــایی ســـحرنخــــواهدشد

  پس بیا چون که مرغ خوشبـختی               در دلـــم مســـتقرنخـــــــواهدشد

 

علی احسان فریدونی

30/11/1392          


یکشنبه 13 بهمن 1392

سلام من به توآقا

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                         به نام خدا

سلام من به توآقا زنــای جـــان بــرســد                        ازاین زمین صمیمی به کهکشـــــــان برسد

شنیده ام که همیشه در آسمان هــــــــایی                       خداکندکه صدایم بـــه آسمــــــــان بــــرسـد

صدای من که بلند است وزخمی هجران                       چرانبایداز این پس به جمکران برســـــــد؟

دوشنبه نامه برایت نوشــته ام آقـــــــــا                         وکاش تا شب جمــــــعه به دستتـان برســد

میان سینه کش جاده کدامین شـــــهــــر                         به انتظار نشســتی که آن زمـــان بــرسد؟

وبار پسته رویت همیشه در راهســـت                          چـه وقت می شـــود آیا ز دامغان برسـد؟

به روی شاخه غربت رسیده انـگورت                          خدای من چه کنم دست من به آن برسد؟

تمام مردم دیوانه جان بـه لب شــده اند                           ومن هنوز برآنـــم که لب به جـا ن برسد

 

علی احسان فریدونی  


سه شنبه 26 آذر 1392

نسترن ها

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                     به نام خدا

چـــندیــست دور از چــشم پــاک نـسترن ها              افــتا ده ام در دامـن سیمــین بــــدن هــــا

افتاده ام در گوشـــــه ای ویــران تــر ازبــم              تنـها تــــر از هــرآ دمی – تنـهای تــنهــا

در دام عشــقـی تــلخ تـر از زهــــر اســیرم             از جنــبل وجــادوی چشــم پیــــر زن هـــا

آه ای زلــیخـــــا ای نـــما د عشـــــق ورزی            از پشت – از نـو پــــاره کردی پـیرهن ها

پشـــت مــرا با خـاک کــــــردی آشـــنـا تـــو            چــون آشنایی یا تـــمام فـــوت وفـــن هـــا

بـــــاور نــداری ســــر بــه صــحرا ها نهادم            فـــردا بپرس این داستان را ازگــــون هـــا

می دانم از جسمم که مشتی خاک سرد است             تـــندیس می سازنــد روزی کـوه کـن هــا

یک روز با شور وحرارت مـــی نــــوازنـد              غمـــگین چشــمان مــرا موزیســین هــــا

نزدیک عیداست ودلم می خواهد ای دوست              حـــوض نگاهت پاک گرد د از لــجن هـا

گرچه کـــسی از زندگــی مـــن نــشد شــا د              خــوشحال خواهــد کرد مرگم گور کن ها

 

علی احسان فریدونی

 

 

 


شنبه 25 آبان 1392

نیلوفر

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                         به نام خدا

بـــدون تــوبهارم چون زمستان است نیــــــــــــلوفر                بهارم خالی از باغات وبستان اســت نیلوفر

تماشایت اگرچه مثل فروردین کمی ســـــخت است                ولی مردن برایم سخت آسان اســـــت نیلوفر

عزیزم تا زمانی قصــــــد دیدارم نــــکردی تــــــو                چه فرقی بین خوزستان وتهران است نیلوفر

همین فردا که فروردیــــن بیاید خوب مـــــی فهمد                که پاهایت عجب تیز وگریزان است نــیلوفر

خدا می دانـــد از آبـــان به دنبا ل تو مـــــی گردم                بگوتا کی شرایط مثل آبــان اســت نیــلوفر؟

درست است اینکه آغاز بهار است وزمستان رفت               کماکان(صحبت سرما ودندان اســــت)نیلوفر

درست است اینکه گندم رابه غارت برد بــابــــایم                تنور من کماکان خالی ازنان اســـــت نیلوفر

 

علی احسان فریدونیچهارشنبه 15 آبان 1392

باران

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                              به نام خدا

هی آسمان ابری شد وبــاران نــیــامـــــد                      هی خانه را جارو زدم مــــهمان نیامد

تنها – تمام کـــــــوچه ها را دوره کردم                      ای وای از یک خانه بوی نـــان نیامد

داد از تمام جمعه ها یکباره برخــــاست                      چون پادشاه ومصلح خوبـــــــان نیامد

دنیا به اغمایی پر از حسرت فرو رفت                       وقتی خبر از یـــــــوسف کنعان نیامد

از مصر تا کنعان که راهی نیست مولا                       آخر چرا صوت خـــــوش قرآن نیامد

تا عرش را با اشک فرش انداز کردیم                       افســــوس بـــا پــرواز قم تهران نیامد

گفتند تا خردادمی آیـــــد ولــی حیـــف                       من صــــبر کردم تا خود آبان - نیامد

 

علی احسان فریدونی

                    


سه شنبه 26 شهریور 1392

دل حساب است

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                   به نام خدا

مجروح قلب نازکم در پیچ وتا ب است                         وقتــــی کــه مـهرت کمتر از حد نصـاب است

وقتی که پرسیدم تورا از بـاد وبــــاران                         فهمیدم ایـــن پاســـخ همیشــه بی جـواب است

سهراب احساسم به غارت رفـت بی تو                         گــــویـا غــرورت رستمانـــه درعـــذاب است

دریای چشمان تو غرقم می کندبــــاز؟                         یـا این همه حرف وحـکایت ها ســراب است؟

ازمن دلیل عشق بازی خواستی تــــــو                         بـایــد بـــگویــم دلـــبر من دل حســــاب اسـت

وقتی قرار است عشق نافرمان بمانــد                          راه نجات از عاشقـــــی تنـــها شــــراب است

از آسمان ها خـــواســتم باران بـــبارد                         امروز یـــــا فـــردا دعایـــــم مســـتجاب است

 

علی احسان فریدونی                       

                                                             


چهارشنبه 9 مرداد 1392

فقط مولا مولاست

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

َ          یاعلی                                           به نام خدا

شب آرامش تو- موســــــم درد وغـــم بود                        شــــــب افتـــادن دل در حــــرم ماتــــم بود

کوچه ات رخت عزای عـــلوی برتن کرد                        بغض مهتـــــاب در آن حال وهوا مبهم بود

آنچه آمد به سرت صبح عطــــش در اثـــر                        خنجر خشــــــم کثــیف پــــسر ملجــــم بود

همـــه دیدند از آن روز بــــه بعد آقا جان                        سرو بالای حسن زان همه ماتم خــم بــــود

اشک اینقدر کرم داشت – نــمی دانستیم؟                        چون که اشک پسرت زخم تورا مرهم بـود

قدر نشناس تریـــــن مردم دنیـــا هـــستید                         کوفیـان – آن همه الطاف وعنایت کم بود؟

نوح برخاست ز قبـر از پــی اســــتقبالت                          پشــت تابـــوت تـــو هم آدم وهم خاتم بود

آخرین خطبــه  تــو فزت ورب الکعبـــه                          ذ کــر پایانی تو گریـــه خــون نـم نـم بود 

 

علی احسان فریدونی –التماس دعا            

           


دوشنبه 24 تیر 1392

امروزیافردا دعایم مستجاب است

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                   به نام خدا

مجروح قلب نازکم در پیچ وتا ب است                         وقتــــی کــه مـهرت کمتر از حد نصـاب است

وقتی که پرسیدم تورا از بـاد وبــــاران                         فهمیدم ایـــن پاســـخ همیشــه بی جـواب است

سهراب احساسم به غارت رفـت بی تو                         گــــویـا غــرورت رستمانـــه درعـــذاب است

دریای چشمان تو غرقم می کندبــــاز؟                         یـا این همه حرف وحـکایت ها ســراب است؟

ازمن دلیل عشق بازی خواستی تــــــو                         بـایــد بـــگویــم دلـــبر من دل حســــاب اسـت

وقتی قرار است عشق نافرمان بمانــد                          راه نجات از عاشقـــــی تنـــها شــــراب است

از آسمان ها خـــواســتم باران بـــبارد                         امروز یـــــا فـــردا دعایـــــم مســـتجاب است

 

علی احسان فریدونی                       

                                                             


پنجشنبه 23 خرداد 1392

چشم خمار

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                    به نیت فرج                                      به نام خدا
 تا کی بدوم سوی نگاری که توهستی؟              کی دل برسانم به قــراری که توهستی؟

  ای هر دوجهان در طلبت تا که بیافتــــند             در آن قرق شاه شکاری که تــــــو هستی

  یک پیک بریزان زدو چشمت که شدم باز            مخمور می چشم خماری که تو هستــی

 مهمان سر سفـره اکـرام تـــو هستــیـم              سرگشته هر روزه یاری که تـــــوهستـــی

 ای محور سنجیده - صمیمانه بچرخیـــم              ما حول موازات مداری که تــــــــو هستــی

  گنجشک دلــم قــاری آیـــات نـــگاهـــت             برحسب همان سوره ساری که تو هستی

  انکار تو انکار تمامـــیت عشـــق اســـت             انکار همان برگ وبهاری کـــه تـــو هستــی

 آرام گرفته ست زمیــن حضرت مهـــتاب               زد دست زمان دست به کاری که تو هستی

                                                      ******
 دل ها به هوای توچنین صاف وزلال است               سوگند به آن آینه کاری که تــــو هســـــتی

  کتمان نــتـوان کـــرد کـــه در روز قیامــت               سنجند بــشر را بـــه عیـــاری کـه توهستـی

              احسان
         

           


شنبه 4 خرداد 1392

خلیج فارس

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

    
                         شیری -زمین وآسمان ها یالت ای آب                     آهویی وچشـــم هــمه دنبالت ای آب
      
                        ای خاستگاهم ای خلیج تا ابد فــارس                     از بس زلالی می شناسم زالت ای آب

                        از نسل کوهستانم ومجنون بــــــاران                      بایدکه از صحرابپرســم حالـــت ای آب

                       ما تا ابد مدیون ایمان تـــــــــوهستیم                      دلبسته مهر همایــــون فالـــت ای آب

                      جانم فدای مــوبه موی گیســــــوانت                      قربان چشمان قشنگ و کالــت ای آب

                      بگشای بر رویـم حـــریـــم بازوانــــت                      بنمای برخورشید رخشان بالــت ای آب

                      امـــا زبانـــــــم لال ای آب خروشـــان                     هزگزنبینـــم بی زبـــان ولالـــت ای آّب

                     اینک خلیج ای گل عروس میهن مـــن                     گیسوپریشان کن ببینــم خالــت ای آب

                    هرجزر ومد تو حدیث عشقبازی ست                      با ساحل این معشوقه هرسالت ای آب

                    بایدبرایم چندخط دشتی بخوانـــــــی                      باران گلویت -باد هم شمشــالت ای آب

                        
                        احسان
 
 


سه شنبه 24 بهمن 1391

دوئل

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                         
                      دلم می خواست این من -ما بماند

                                و قلبـــم در درونـــش جابـــماند


                    دوئل کردیم تا در عالم عشق

                               یکـــی از مـــا دوتـا تـنها بـــماند

                      احسان


شنبه 25 آذر 1391

خواب

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                               
                                      ازبس که غرق شور وعشق واضطرابم               حس می کنم امشب تومی آیی به خوابم

                                     حس مـی کنــــم درعصریخــبندان آدم               مهـــمان صـــبح بوســـه های آفـــتـــابــــم

                                     ای بهترین رخـــدادعمــر رفتـــه ی من               تاکی بمانــــم بـــی تـــو درپشـــت نقابـــم

                                    درامتدادخشکســــال هـــای ایـــن قرن              باران من کی می شوی فـصــل الخطابـــم؟

                                    دربـرگریــزان پـــراز تشـــویش امســـال              این درد دوری می دهـــد هی پیـــچ وتابـــم

                                    ای چشم هایت قصه وافســــانه ی من              کی می کنی ای شور شــــرجی انتخابــم؟
 


سه شنبه 25 مهر 1391

پدر

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    


                                                                         برای پدرم که  تنهایم گذاشت

                            پدر رفتی من اینجا گریه کــــــردم                                       برایت مثل گـــــل هــــــا کـــردم
 
                           زمین لب باز کرد وبی مهابــــــــــا                                        تو را درچــــاه دنــــــیا گریه کردم

                            پدر مانندآن شــــــب ها کنـــــــارت                                    شبی تنهای تنــــــــهاگریه کردم

                           تو رادفتربه دفترمن نوشتــــــــــم                                        برایت روز انشــــــــــاگریه کردم

                           همین دیروز با چشمان خســــته                                         نبودت را دو دریـــــــــا گریه کردم

                           در آن سرمای وحشی آهـــــوانه                                         سه نوبت کو ه وصحراگریه کردم

                           کبوترها برایت غصـــــــــه خوردند                                         ومن فرسنگ ها راگریه کــــردم

                             زمان کوچ آخر ای پرســـــــــــــتو                                       توخندیدی من اماگــــــریه کردم

                             پدر ای ارتــــــفاع گرمســــــیری                                       تورا خرما به خرما گــــــریه کردم
                                    
       
                                                   


دوشنبه 2 مرداد 1391

گناه آدم

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

  وقتی بهشت خداوندیک تکه ازآسمان است  /  سهم من ازآسمان هایک کوچه بی نشان است

 من سال ها ساکن این دیرخراب خرابــــــــم/چشمانم از دست دوران هرلحظه ای خون فشان است
 
  این بارگاه قدیمی باما نمی سازد انگار     /         دنیای خالی از احساس با ماچه نامهربان است

  برغربت مانخندیدای سنگ های قدیمی     /       ما راندگان بهشتیم هفت آسمان پشتمان است

  ما که گناهی نداریم آدم خودش متهم بود    /         هرچنداین واقعیت درپشت دنیانهان است

  بابایم آدم خطا کردگندم بدزدید وزان پس    /           انسان تنها تراز من همواره دنبال نان است

  گندم زبان بسته می گفت:دنبال مجرم نگردید /      دزدسرگردنه ها وقتی خودپاسبان است
    تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5