دوشنبه 8 تیر 1394

ترکمن چای

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

     ای پـریـچهره نـازک دل چــین چــین دامن     تک وتنها شده ام مثل خودت اینجـامن

     تـوکـه مـی دانـستی عـاشـق زارت بـــودم       پس چرا ازهمه اهل زمین تنها مــن؟

     از همان بــدو ارادت بـه تـو مــی دانستــم       تـو پـر از حـس تـنفر بودی اما من...

    عـاقـبت مـردم ایـن شــهر همـه می فهمـند        تو مقصر هستی توی رفــاقت یــا من

    این چه اوضاع اسفبارو پراز تردیدی ست        با هــمه رابـطه داری توچرا؟...الامن

    کـمرم خـم شـده امــروز بــه زیــر بــــــارِ        ترکمن چـای ترین عهد که بستی بامن

    من که بیمارم ودرمانده وخیلی بـــد حـــال          کاش یکروز خودت رابرسانی تامـــن 


     علی احسان فریدونی


یکشنبه 14 دی 1393

پلنگانه

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی                       پـــلنگانه ســویت دویـــــدم رفیق                  شبی تا به چـشمت رسیدم رفیق

                   من ازخود صمیمانه بی خودشدم                  صـــدای تــــورا تـا شنــیدم رفـیـق

                   تو هم آهوانه رمیــــدی - عجیـــب                 دلـــت را زمانی چریدم رفـــــیـــق

                   بریـــده بــریده نگــــــاهم مــــــکن                 مگــر ارّه ام یـــــــا اسیدم رفیـق؟

                   درست است دنیای تو رنگی است                ولـــی من سیاه وسفیـــدم رفیـق

                   غریبــی مکن با مــن ای نـــا رفیق                 تـــو را از خـــودم آفریـــــدم رفـیق

                   و ایــــــن است پایان تقـــدیر مـــــا                 من از چشم خیست چکیم رفـیق 

             
                       علی احسان فریدونییکشنبه 2 آذر 1393

مهمان ناخوانده

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                       

  منم مهمان ناخوانده , شبی در ایل گیســـیت             پناهم می دهی ای بهترین در ذیل گیسویت؟

  منـــــم آواره تــــر از مــــردم غــمدیــده غــزّه            مرادعوت بکن امشب بـه اسرائـــیل گیسویت

  اگـــربیــنی که ازکـــف رفتـــه اینـک اختــیاردل            دلـــم رابـــرده زرق وبرق آن اکلیـــل گیسویت

   بگـــو باران نبـــارد _ سنگ گـــــردد آب دریـاها             نمی بینی مگــــرافتـــاده ام درنیل گیسویت؟

   به قرآن مجید این اشتیاقم از سرعشق است             قرائت می کنم هــرشب اگـرترتــیل گیسویت

   من آویــزان چشمانت نخواهم شد ولی بـــانو             دلم راکرده ای ای نازنین , قندیــــــل گیسویت

   مسیح آسا اگر درکم کنی همواره خواهم ماند            هـــوادارتو وچشـــم تـــو وانـــــجیل گیسویت


                                علی احسان فریدونی
    
                              


چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393

سلام ای ماه مادر زاد*

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                 به نام خدا

سلام ای مــــــاه مــــادر زاد احـــوالت چرا زرنیـــست؟   /  مرا از سوی توچنـــدیست دیــگر سایه برسرنیست

نمی بینم تورا دیریست امــــــــــا چشـــم بــــر راهــــــم     / نمی بینی مرا امـــــــا دوچشمانت چــــرا تر نیسـت

تــــورا مــــن دوســـــت تر دارم به پیچ وقوس گیسویت   / ولی در تــــــــارو پود موی تو افسوس گوهر نیست

به آن (امن یجیبی) که تلاوت شــــد تـــــوبــــاورکـــــن     /   که احــــــوال رفیق عاشقت کمـتــر ز مضطرنیست

نمی دانم چرا در بــــــــازی چشم توبــــــا چشـــــمــــم      /هزاران رقص هست اما شــــبیه رقص خنجرنیست

عدالت پیشه بــــودی پیــــشتر امــــاچه  پیـــش آمــــد؟    / نمی دانم چرا امروزه شاهیــــــنت برابـــــر نیســت

من از گرمای دستان هـــــوس خیـــــز تــــو فهمـــــیدم  /حسابی هست در خـرداد – در آبان وآذر نیســــــت

از آن روزی که قامت راست کردی در کنـــــــار مــن   / قیامت شد بپا در کوچه ات هرچــــــند محشـرنیست

دروغ است اینکه پیغمبر نبـــودی مـــــــن که می دانـم      / کرامات دو چشمان تو از اعـــــجاز کمتــــرنیســت

به چشمانت قسم بــــر باد رفـــــــت ایمانم از دستـــــت     کسی در این حوالی مــــثل من بی دین وکافرنیست

به آب ونان وانجــیری که باهم خورده ایم ای دوســـت      /  حـضورت در کنارم باز دور از ذهن وباور نیست

بریدم در هیاهوی خیابـــــان هــــــای تنهایـــــــــــــــی      / چه باید کرد با راهی که آنــرا آه آخـــــــر نیـــست

فقط عشاق عهـــــد عشـــــق می دانندبانــــــــــوجـــان      / که هیچ آزار ورنجی در جهـا ن از عشق بدترنیست

بــیا وآَشــــتی کـــــــــن با دلــــــم ای از تبـــــــار آب      /  وثابت کن زلال قلب تــــو هرگز مکـــــــدر نیست

بنوش از الکل لب های من خود رامـــــپوش از عشق   خدامی دانـــد این لیوان دور افتاده لب پر نیســـــت

 

علی احسان فریدونی

*بیاتا عاشقی از سربگیریم.......جهان عشق را درزربگیریم.....(حصرت مولانا)


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

دوشنبه دامادقندهار

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

 آسمان دودی ,زمـــــین بی برگ وبار                      کوچه هازخمی ,پراز خنـــجرمزار

 جای پـــــــای تـــیر وترکش در کویر                     کوه ها آبـــــســتن خرگوش ومــــا ر

خانه بی عابرخیـــابان بی عــــــبــــور                    اسب های تیـــــز ازبــک بـــــی قرار

می کندخـرچنگ ساحـــــل راســـیـــاه                    می شود تیفـــــوس در شــب آشکـــار

تنگ ماهــی خالـــی ازدریـــــا و رود                    پاره شد سیم ربــــــا ب وسیم  تـــا ر

ازعفونت کوچـــه کوچـــه دردمـــنـــد                    خاک افغان بی درخــــــت وبـی انا ر

عشـــــق, جنــس بنـــجل بازارشـهـــر                    عاشقی یعــنی چــــــک بـــی اعتبا ر

گل نسا بانو عـروس بی نصیـــــــــب                     می کشد دامــاد خود را انتـــــظـــا ر

سرنوشـتش حلقه حلقه تـــیـــرگـــــــی                     مهره ی  بازنده شـــرط وقــــــمــــا ر

چهره بگشا بردوشنبه شـــیر شــهــــر                     تا ببینداز تو چشـــما نــــی خمـــــــار

برقع مشکی بگیــــــراز صورتــــــت                     گل نسا بانـــــو عـــروس قندهـــــــا ر

مژده, گل بانو عروس تـــــیره بخــت                     عشــق در راه است,عشقی ماندگـــــار 

29/11/1392


یکشنبه 18 اسفند 1392

می سوزد

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

امشـــب دلـم درخلوت  دیــوارمی سـوزد            تنهــای تـــنها ,گوشــــه انبـــار می ســوزد

دنـــیا دلش می گـــیرد از این اتفاق تلــخ            وقتی دل یک مــــــرد بالاجـبا رمی ســوزد

صندوق تلــخ خـــا طـــرات روزگـا رانم           ای وای من– گنــجـینه اســـرارمی ســـوزد

دلسوزی مردم خودش خوب است اما باز           دیدنـدمردم جان مـــن چون خارمی ســـوزد

ققنوس سرگردان من در هاله ای مبهـــم            ازدست عــشق, ایــن درد لاکردارمی سوزد

مثــل جواهــرلعـــل نهـــرودر دل تاریخ            حجـــم تـن مـــن انگــلیــــســی وارمی سوزد

در دهلی چشمان من ای آسمانت صا ف            دیـــدی چگونه پیر استعمــارمی ســــــوزد ؟   

امشب دوباره پاسبان هاجشن می گیـرنـد            وقــتی کــه می بینــند مــردی زارمی ســوزد

فرداتمام سایت ها اخبارشان این اســـت             عاشق تـــرین دلخسته دربـــیجا ر مـــی سوزد

23/11/1392

 


شنبه 3 اسفند 1392

نخواهدشد

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

 باتوعــــمرم هـــدرنــــــخواهدشد               دل مـــن دربـــدرنــخـواهـــدشد

         جگرمــــن که بی توخونین است                بیش ازاین خون جگرنخواهدشد

         غصـــه هـــایم تمـــام مـــی گردد               بـــه خدابیـــشـــترنخــــــواهدشد

         چشم هایم که چشمه خـــون است                بـــی توای خــوب ترنخواهدشد

         مطمـــئنــم کـــه مــهربانـــــی تو                بعــــدازاین مخــتصرنخواهدشد

        ایــن شــب تیره بـــسته پای مــرا                تـــانیـــایی ســـحرنخــــواهدشد

  پس بیا چون که مرغ خوشبـختی               در دلـــم مســـتقرنخـــــــواهدشد

 

علی احسان فریدونی

30/11/1392          


یکشنبه 13 بهمن 1392

سلام من به توآقا

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                         به نام خدا

سلام من به توآقا زنــای جـــان بــرســد                        ازاین زمین صمیمی به کهکشـــــــان برسد

شنیده ام که همیشه در آسمان هــــــــایی                       خداکندکه صدایم بـــه آسمــــــــان بــــرسـد

صدای من که بلند است وزخمی هجران                       چرانبایداز این پس به جمکران برســـــــد؟

دوشنبه نامه برایت نوشــته ام آقـــــــــا                         وکاش تا شب جمــــــعه به دستتـان برســد

میان سینه کش جاده کدامین شـــــهــــر                         به انتظار نشســتی که آن زمـــان بــرسد؟

وبار پسته رویت همیشه در راهســـت                          چـه وقت می شـــود آیا ز دامغان برسـد؟

به روی شاخه غربت رسیده انـگورت                          خدای من چه کنم دست من به آن برسد؟

تمام مردم دیوانه جان بـه لب شــده اند                           ومن هنوز برآنـــم که لب به جـا ن برسد

 

علی احسان فریدونی  


سه شنبه 26 آذر 1392

نسترن ها

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                     به نام خدا

چـــندیــست دور از چــشم پــاک نـسترن ها              افــتا ده ام در دامـن سیمــین بــــدن هــــا

افتاده ام در گوشـــــه ای ویــران تــر ازبــم              تنـها تــــر از هــرآ دمی – تنـهای تــنهــا

در دام عشــقـی تــلخ تـر از زهــــر اســیرم             از جنــبل وجــادوی چشــم پیــــر زن هـــا

آه ای زلــیخـــــا ای نـــما د عشـــــق ورزی            از پشت – از نـو پــــاره کردی پـیرهن ها

پشـــت مــرا با خـاک کــــــردی آشـــنـا تـــو            چــون آشنایی یا تـــمام فـــوت وفـــن هـــا

بـــــاور نــداری ســــر بــه صــحرا ها نهادم            فـــردا بپرس این داستان را ازگــــون هـــا

می دانم از جسمم که مشتی خاک سرد است             تـــندیس می سازنــد روزی کـوه کـن هــا

یک روز با شور وحرارت مـــی نــــوازنـد              غمـــگین چشــمان مــرا موزیســین هــــا

نزدیک عیداست ودلم می خواهد ای دوست              حـــوض نگاهت پاک گرد د از لــجن هـا

گرچه کـــسی از زندگــی مـــن نــشد شــا د              خــوشحال خواهــد کرد مرگم گور کن ها

 

علی احسان فریدونی

 

 

 


شنبه 25 آبان 1392

نیلوفر

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                         به نام خدا

بـــدون تــوبهارم چون زمستان است نیــــــــــــلوفر                بهارم خالی از باغات وبستان اســت نیلوفر

تماشایت اگرچه مثل فروردین کمی ســـــخت است                ولی مردن برایم سخت آسان اســـــت نیلوفر

عزیزم تا زمانی قصــــــد دیدارم نــــکردی تــــــو                چه فرقی بین خوزستان وتهران است نیلوفر

همین فردا که فروردیــــن بیاید خوب مـــــی فهمد                که پاهایت عجب تیز وگریزان است نــیلوفر

خدا می دانـــد از آبـــان به دنبا ل تو مـــــی گردم                بگوتا کی شرایط مثل آبــان اســت نیــلوفر؟

درست است اینکه آغاز بهار است وزمستان رفت               کماکان(صحبت سرما ودندان اســــت)نیلوفر

درست است اینکه گندم رابه غارت برد بــابــــایم                تنور من کماکان خالی ازنان اســـــت نیلوفر

 

علی احسان فریدونیچهارشنبه 15 آبان 1392

باران

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                              به نام خدا

هی آسمان ابری شد وبــاران نــیــامـــــد                      هی خانه را جارو زدم مــــهمان نیامد

تنها – تمام کـــــــوچه ها را دوره کردم                      ای وای از یک خانه بوی نـــان نیامد

داد از تمام جمعه ها یکباره برخــــاست                      چون پادشاه ومصلح خوبـــــــان نیامد

دنیا به اغمایی پر از حسرت فرو رفت                       وقتی خبر از یـــــــوسف کنعان نیامد

از مصر تا کنعان که راهی نیست مولا                       آخر چرا صوت خـــــوش قرآن نیامد

تا عرش را با اشک فرش انداز کردیم                       افســــوس بـــا پــرواز قم تهران نیامد

گفتند تا خردادمی آیـــــد ولــی حیـــف                       من صــــبر کردم تا خود آبان - نیامد

 

علی احسان فریدونی

                    


سه شنبه 26 شهریور 1392

دل حساب است

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                   به نام خدا

مجروح قلب نازکم در پیچ وتا ب است                         وقتــــی کــه مـهرت کمتر از حد نصـاب است

وقتی که پرسیدم تورا از بـاد وبــــاران                         فهمیدم ایـــن پاســـخ همیشــه بی جـواب است

سهراب احساسم به غارت رفـت بی تو                         گــــویـا غــرورت رستمانـــه درعـــذاب است

دریای چشمان تو غرقم می کندبــــاز؟                         یـا این همه حرف وحـکایت ها ســراب است؟

ازمن دلیل عشق بازی خواستی تــــــو                         بـایــد بـــگویــم دلـــبر من دل حســــاب اسـت

وقتی قرار است عشق نافرمان بمانــد                          راه نجات از عاشقـــــی تنـــها شــــراب است

از آسمان ها خـــواســتم باران بـــبارد                         امروز یـــــا فـــردا دعایـــــم مســـتجاب است

 

علی احسان فریدونی                       

                                                             


چهارشنبه 9 مرداد 1392

فقط مولا مولاست

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

َ          یاعلی                                           به نام خدا

شب آرامش تو- موســــــم درد وغـــم بود                        شــــــب افتـــادن دل در حــــرم ماتــــم بود

کوچه ات رخت عزای عـــلوی برتن کرد                        بغض مهتـــــاب در آن حال وهوا مبهم بود

آنچه آمد به سرت صبح عطــــش در اثـــر                        خنجر خشــــــم کثــیف پــــسر ملجــــم بود

همـــه دیدند از آن روز بــــه بعد آقا جان                        سرو بالای حسن زان همه ماتم خــم بــــود

اشک اینقدر کرم داشت – نــمی دانستیم؟                        چون که اشک پسرت زخم تورا مرهم بـود

قدر نشناس تریـــــن مردم دنیـــا هـــستید                         کوفیـان – آن همه الطاف وعنایت کم بود؟

نوح برخاست ز قبـر از پــی اســــتقبالت                          پشــت تابـــوت تـــو هم آدم وهم خاتم بود

آخرین خطبــه  تــو فزت ورب الکعبـــه                          ذ کــر پایانی تو گریـــه خــون نـم نـم بود 

 

علی احسان فریدونی –التماس دعا            

           


دوشنبه 24 تیر 1392

امروزیافردا دعایم مستجاب است

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                                                   به نام خدا

مجروح قلب نازکم در پیچ وتا ب است                         وقتــــی کــه مـهرت کمتر از حد نصـاب است

وقتی که پرسیدم تورا از بـاد وبــــاران                         فهمیدم ایـــن پاســـخ همیشــه بی جـواب است

سهراب احساسم به غارت رفـت بی تو                         گــــویـا غــرورت رستمانـــه درعـــذاب است

دریای چشمان تو غرقم می کندبــــاز؟                         یـا این همه حرف وحـکایت ها ســراب است؟

ازمن دلیل عشق بازی خواستی تــــــو                         بـایــد بـــگویــم دلـــبر من دل حســــاب اسـت

وقتی قرار است عشق نافرمان بمانــد                          راه نجات از عاشقـــــی تنـــها شــــراب است

از آسمان ها خـــواســتم باران بـــبارد                         امروز یـــــا فـــردا دعایـــــم مســـتجاب است

 

علی احسان فریدونی                       

                                                             


پنجشنبه 23 خرداد 1392

چشم خمار

   نوشته شده توسط: علی احسان فریدونی    

                    به نیت فرج                                      به نام خدا
 تا کی بدوم سوی نگاری که توهستی؟              کی دل برسانم به قــراری که توهستی؟

  ای هر دوجهان در طلبت تا که بیافتــــند             در آن قرق شاه شکاری که تــــــو هستی

  یک پیک بریزان زدو چشمت که شدم باز            مخمور می چشم خماری که تو هستــی

 مهمان سر سفـره اکـرام تـــو هستــیـم              سرگشته هر روزه یاری که تـــــوهستـــی

 ای محور سنجیده - صمیمانه بچرخیـــم              ما حول موازات مداری که تــــــــو هستــی

  گنجشک دلــم قــاری آیـــات نـــگاهـــت             برحسب همان سوره ساری که تو هستی

  انکار تو انکار تمامـــیت عشـــق اســـت             انکار همان برگ وبهاری کـــه تـــو هستــی

 آرام گرفته ست زمیــن حضرت مهـــتاب               زد دست زمان دست به کاری که تو هستی

                                                      ******
 دل ها به هوای توچنین صاف وزلال است               سوگند به آن آینه کاری که تــــو هســـــتی

  کتمان نــتـوان کـــرد کـــه در روز قیامــت               سنجند بــشر را بـــه عیـــاری کـه توهستـی

              احسان
         

           


تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو